کارگاه بازاریابی و فروش

در روزهایی که یک ویروس، پایه های اقتصاد را ضعیف کرده و کسب و کارها را از رونق انداخته، مثل بقیه نباشید.

برای شنیدن حرف هایی که هیچکس به شما نگفته، در این کارگاه شرکت کنید!
یک کارگاه 15 ساعته
همراه با اعطای گواهی معتبر پایان دوره
دسته‌بندی نشده
مشاهده همه
کارگاه بازاریابی و فروش
در روزهایی که یک ویروس، پایه های اقتصاد را ضعیف کرده و کسب و کارها را از رونق انداخته، مثل بقیه نباشید.

برای شنیدن حرف هایی که هیچکس به شما نگفته، در این کارگاه شرکت کنید!
یک کارگاه 15 ساعته
همراه با اعطای گواهی معتبر پایان دوره